சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பயம் அச்சம் ; அச்சச்சுவை ; வாவி ; அமுதம் ; பால் ; நீர் ; பலன் ; வினைப்பயன் ; பழம் ; இன்பம் ; அரசிறை ; தன்மை .