சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பரம் உடல் ; கவசம் ; பாரம் ; கேடகவகை ; மேலானது ; திருமால்நிலை ஐந்தனுள் ஓன்று ; கடவுள் ; மேலுலகம் ; திவ்வியம் ; வீடுபேறு ; பிறவிநீக்கம் ; முன் ; மேலிடம் ; அன்னியம் ; சார்பு ; தகுதி ; நிறைவு ; நரகம் ; குதிரைக் கலணை ; அத்திமரம் ; பரதேசி .