சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பரவசம் பிறர்வயமாதல் ; தன்வயமற்றிருத்தல் ; பிரமாணம் ; பராக்கு ; மிகுகளிப்பு .