சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பரிதாபி அறுபதாண்டுக் கணக்கில் நாற்பத்தாறாம் ஆண்டு ; இரக்கமுள்ளவன் ; துன்புறுபவர் .