சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பரிப்பு இயக்கம் ; துன்பம் ; தாங்குகை .