சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பரிவாரம் ஏவலர் ; சூழ்ந்திருப்போர் ; படை ; மறவர் அகம்படியருள் ஒரு பிரிவினர் ; உறை .