சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பரீட்சை தேர்வு ; ஆராய்ச்சி ; பழக்கம் .