சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பற்பம் தூள் ; திருநீறு ; நீற்றுமானப் பொருள் ; தாமரை ; ஒரு பேரெண் ; பதினெண் புராணத்துள் ஒன்று .