சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பற்றுச்சீட்டு ரசீது ; சாகுபடிக் குத்தகைப் பத்திரம் .