சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பலம் வலி ; வேகம் ; படை ; உறுதி ; பருமன் ; நெற்றி ; இலை ; நிறைவகை ; இறைச்சி ; நிமிடம் ; கனி ; காய் ; கிழங்கு ; பயன் ; பொன் ; காண்க : வெட்பாலை ; சாதிக்காய் ; கேடகம் ; மகளிர் சூதகம் ; வட்டத்தின் பரப்பு ; ஆயுத நுனி ; செல்வாக்கு ; கலப்பையின் கொழு ; கணித உறுப்புகளுள் ஒன்று .