சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பல்லவம் தளிர் ; அம்பு ; ஒருநாடு ; கீர்த்தனத்தில் ஓர் உறுப்பு .