சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பள்ளத்தாக்கு மலைகளின் நடுவே உள்ள இடம் ; தாழ்ந்த நிலம் .