சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பாசவினை பந்தத்திற்கு ஏதுவாகிய வினை .