சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பாசுரம் திருப்பாடல் ; திருமுகம் ; மொழி ; வாய்பாடு ; புல்லாங்குழலோசை .