சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பாச்சை புத்தகப்பூச்சி ; தத்துப்பூச்சிவகை ; சுவர்க்கோழி ; கரப்பு .