சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பாட்டாசாரியம் பாட்டாசாரியர் வேதமே கடவுளென்று ஏற்படுத்திய கொள்கை .