சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பாணிமுகம் உடலைவிட்டு உயிர் நீங்கும் முறைகளுள் ஒன்று .