சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பாண்டரங்கன் பாண்டரங்கக் கூத்தாடிய சிவன் .