சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பாதாளம் கீழ் உலகம் ; நரகம் ; சூரியனுக்கு நான்காமிடம் ; மறைவிடம் ; பிலம் .