சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பாது பங்கு ; கதிரவன் ; காவல் .