சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பாப்பு காண்க : பார்ப்பான் ; ரோமன் கத்தோலிக்க மதகுரு .