சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பாயம் புணர்ச்சி விருப்பம் ; நீர் ; மனத்திற்கு விருப்பமானது .