சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பாய்ச்சுதல் நீரை வெளிச்செலுத்துதல் ; தள்ளுதல் ; குத்துதல் ; உட்செலுத்துதல் .