சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பாரிசவாதம் காண்க : பக்கவாதம் ; குடலிறக்கம் .