சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பார்ப்பான் பிராமணன் ; பிரமன் ; யமன் .