சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பாலி ஒரு பழைய மொழி ; ஆலமரம் ; செம்பருத்தி ; காண்க : பாலாறு ; கள் .