சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பிசுனம் கோட்சொல்லுகை ; இவறல் , உலோபம் ; குங்குமம் ; மஞ்சள் ; பருத்தி ; காக்கை .