சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பிச்சுவா கையீட்டி ; நுனியில் கூருடைய கத்தி .