சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பிடிகொடுத்தல் தான் பிடிபடும்படி நிற்றல் ; பேச்சு முதலியவற்றில் அகப்படுதல் ; இடித்தல் .