சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பிணக்காடு சுடுகாடு ; போர்க்களம் .