சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பிதற்றுதல் அறிவின்றிக் குழறுதல் ; உணர்வின்றி விடாதுபேசுதல் .