சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பிதுக்கம் பிதுங்குகை ; பிதுங்கியிருக்கும் பாகம் ; பிதுக்கப்பட்டது ; அண்டவாதம் .