சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பித்தன் சிவன் , பைத்தியக்காரன் ; மூடன் ; கள்வன் .