சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பித்தவாயு குன்மநோய்வகை ; கிறுகிறுப்பு நோய் வகை ; ஈரல்நோய்வகை .