சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பின்பக்கம் பின்புறம் ; வளர்பிறை ; பிற்பகுதி .