சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பிரஞ்ஞை அறிவு ; நிறையறிவு ; முன் நிகழ்ந்ததை அறியும் அறிவு .