சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பிரதானிக்கம் கருவூலத் தலைமை ; அமைச்சகம் .