சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பிரதிமை உருவம் ; ஒத்த வடிவம் ; உருவச்சிலை .