சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பிரத்தியட்சம் காட்சி ; அளவை ஆறனுள் காட்சியளவை .