சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பிரமதேவன் படைப்புக்குரியவனாகிய பிரமன் .