சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பிரமபுரம் சீகாழிநகரம் ; காஞ்சிபுரம் .