சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பிரமரந்திரம் தலையின் உச்சித்துளை .