சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பிரமாதி அறுபதாண்டுக் கணக்கில் பதின்மூன்றாம் ஆண்டு .