சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பிரமாதீச அறுபதாண்டுக் கணக்கில் நாற்பத்தேழாம் ஆண்டு .