சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பிரமை மயக்கம் ; பைத்தியம் ; பெருமோகம் ; அறியாமை .