சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பிராட்டி தலைவி ; தேவி ; இறைவி .