சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பிராந்தியம் சுற்றுப்புறம் ; நாட்டுப்பகுதி .