சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பிறக்கம் ஒளி ; உயர்ச்சி ; குவியல் ; மரக்கிளை ; அச்சம் .