சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பிளவு விரிந்துண்டாஞ் சந்து ; துண்டு ; வெட்டுப்பாக்கு ; அரைக் குன்றிமணி எடை ; பிரிந்திசைப்பு ; வெடியுப்பு .