சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பிழைமணம் ஒழுங்கற்ற திருமணம் அல்லது சேர்க்கை .